KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Kommunikationsstrategi

Våra medarbetare är vår främsta kommunikationskanal och bärare av vårt varumärke. Vi kombinerar varumärkesbyggande kommunikation med en mer säljinriktad och produktfokuserad kommunikation och anpassar våra kanalval därefter. Vår kommunikation har alltid ett tydligt budskap, ett professionellt och enhetligt utseende med Vasakronan som avsändare.

Kommunikationsmix

Vi skiljer på varumärkesbyggande kommunikation och säljinriktad, produktfokuserad kommunikation, men använder oss av båda

Den varumärkesbyggande kommunikationen är direkt och personlig. Den vänder sig till en bredare målgrupp och har som sin främsta uppgift att stärka Vasakronans image och öka kännedomen om företaget. Varumärkesbyggande komnmunikation bygger alltid på ett kommunikationskoncept och mäts mot imagemål.

Den produktfokuserade kommunikationen vänder sig till en mer specificerad målgrupp och har som sin främsta uppgift att sälja våra erbjudanden och produkter. Den bygger alltid på ett kommunikationskoncept och mäts mot resultatmål. När det primära syftet är att hyra ut en lokal, eller att sälja in en tjänst, hanteras marknadsföringen regionalt.

Vi väljer att särskilja de olika marknadsföringsinsatserna, men vi använder oss av båda.

Kanalval

Medarbetarna är vår viktigaste kommunikationskanal

Vi använder flera kanaler så som egna hemsidan, talarforum, kundtidning, press och media, event etc för att nå ut med våra budskap. Vår främsta kanal är dock det personliga mötet. Vi tror att det är i det mellanmänskliga som bilden av Vasakronan skapas. Därför arbetar vi löpande med att skapa en intern samsyn och kunskap kring Vasakronan som varumärke och tillhandahåller tydliga riktlinjer för hur vi kommunicerar. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och ser till att vårt tilltal, våra produkter och det material vi använder eller lämnar efter oss är av bästa kvalitet.

Utöver ovanstående så är det bra att även känna till:

  • Sponsring kan bara göras efter vd-beslut
  • Vi medverkar inte i tidningsbilagor
  • Vi annonserar inte i medier som säljer redaktionellt utrymme

Kommunikationskoncept

All vår kommunikation har sin grund i en stark berättelse

Vasakronan jobbar med det övergripande kommunikationskonceptet Välkommen till en bättre värd. Vår kommunikation har alltid sin grund i en stark berättelse och innehållet i den tas sedan vidare ut i flera olika kanaler.

Genomförande

Enhetlig och professionell kommunikation med hjälp av stödsystem och stöddokument

Med ett gemensamt och enhetligt utseende känner mottagaren igen sig i varumärket Vasakronan, och vi får en större effekt på marknaden och högre utväxling av vår kommunikation. Detta innebär i korthet att alla våra marknadsförings- och kommunikationsinsatser görs med Vasakronans identitetsmanual och våra kommunikationskoncept som grund. Särskilda kommunikationsplaner utvecklas för produkter med särskilda utmaningar. Vi arbetar med ett antal utvalda professionella leverantörer. Alla våra trycksaker trycks på ett och samma tryckeri. Samtliga godkända leverantörer finns i IDA.  

Avsändare

Vasakronan är alltid en tydlig avsändare i vår kommunikation

Inom företaget finns ett antal produktvarumärken. Det kan vara en fastighet (Läppstiftet), en lokal (the View), ett projekt (Södra Hamngatan) eller ett område (Alviks Strand, Solna Strand, Telefonplan, Uppsala Science Park, Värtahamnen mfl.) De har i sig en särskild identitet och egenskaper som vi kommunicerar till intressenter i form av deras namn, paketering, vissa färgval etc. Däremot har de alltid Vasakronan som avsändare och följer riktlinjer som anges i Vasakronans identitetsmanual.

Köpcentrum är egen avsändare gentemot konsumenten 

Köpcentrum (Arkaden, Kompassen, Skrapan, Svava och Triangeln m fl.) är egna varumärken som ägs av Vasakronan. I kommunikationen till etablerarled är Vasakronan alltid avsändare och all kommunikation sker i enlighet med Vasakronans identitetsmanual. Varje köpcentrum har sitt eget namn och sin egen identitetsmanual som beskriver hur kommunikationen gentemot konsument ska hanteras. Vasakronan är aldrig avsändare när vi kommunicerar direkt till konsumenter.

Vi har även ett fåtal samägda Varumärken, som exempelvis Nordstan.

Huvudsaklig avsändare

Vasakronan är huvudsaklig avsändare i all B2B kommunikation. Logotyp med eller utan devis kan väljas. Styrande dokument: Vasakronans identitetsmanual
Alviks Strand
Kista Science Tower
Kista Entre
Läppstiftet
Solna Strand
Telefonplan
The View
Uppsala Science Park
Produktvarumärken

Har Vasakronan som huvudsaklig avsändare och därmed Vasakronans identitetsmanual och kommunikationskoncept som övergripande styrande dokument.Inom ramen för detta kan en egen kommunikationsplattform med anpassade budskap, färg- och formval samt kanalval som stödjer produktvarumärkets respektive utmaningar tas fram. Egna bildlogotyper är inte tillåtna för Vasakronans produktvarumärken.
Köpcentrum

I kommunikationen med hyresgäster är Vasakronan avsändare och Vasakronans identitetsmanual gäller.I profileringen av produkten samt kommunikationen med konsumenter är respektive varumärke avsändare och dess egen identitetsmanual gäller.Vasakronan är aldrig gemensamt avsändare med Egna varumärken. Dvs. två olika logotyper samexisterar inte med varandra.

Våra köpcentrum: Skrapan, Lidingö Centrum, Svava, Arkaden, Kompassen, Triangeln
Samägda varumärken

När vi samäger varumärken som i fallet Nordstan följer vi Nordstans varumärkesplattform och grafiska profil samt är delaktiga i dess organisation. I kommunikationen med hyresgäster är Vasakronan avsändare och Vasakronans identitetsmanual gäller.