Vepor

Allmänt om vepor

Våra fasader och byggnadsställningar är möjliga kommunikationskanaler. Att tänka på:

  • Det krävs alltid bygglov för att sätta upp vepor. Räkna med en handläggningstid om ca 4 veckor.
  • En felaktigt monterad vepa kan vara livsfarlig. Använd endast de leverantörer och montörer som vi har ramavtal med.
  • Våra vepa-leverantörer tar hand om hela processen: bygglov, produktion, montering,demontering, sluthantering.
  • Med Reklamvepa menar vi vepor där en annan aktör än vi själva är avsändare. Då gäller särskilda regler. Se rubriken Reklamvepa längre ned.

Profilvepa

En profilvepa bär mer allmänna budskap kopplade till något av Vasakronans kommunikationskoncept och initieras främst av Kommunikationsavdelningen.

Exempel på stående profilvepor

     

Exempel på liggande profilvepor:

Uthyrning

En uthyrningsvepa berättar kortfattat om lokalen, har en tilltalande bild som är relaterad till lokalen samt ger information om var man vänder sig för att få mer information. Tänk på att Stockholms stad har formulerat följande: Vepor med budskapet ”lokaler att hyra” är vanligtvis av litet allmänt intresse. De bör därför inte förekomma. Många ”lokalhyresvepor” i en stad eller inom ett område ger en dålig ”helhetsverkan”.

 

Den monteras i direkt anslutning till den lediga lokalen. Det finns även uthyrningsvepor av mera allmän karaktär. Dessa använder vi mer sparsamt:

Projekt & ombyggnation

Ombyggnadsprojekt och nybyggnadsprojekt engagerar. De skapar ofta många frågor. Vad händer här? När är det klart? Vem flyttar in? Att kommunicera via vepor i ombyggnadsprojekt och nybyggnadsprojekt är ofta lyckat. Samtidigt som de informerar bygger de även Vasakronans varumärke som stadsutvecklare. Därför har alla våra vepor i ombyggnadssammanhang devisen ”Vi utvecklar ditt kvarter” eller ”Vi utvecklar vår stad”. Vasakronan är alltid ensam avsändare. Ange gärna tider när projektet beräknas klart.  

Tänk på!
När du fäster en vepa på en byggställning så står den på stadens mark. Om budskapet på vepan i detta fall kan bedömas vara av reklamliknande karaktär kan vi behöva betala en avgift till staden för nyttjande av reklamplats. Kontakta Kommunikationsavdelningen vid frågor om hur budskap ska utformas.

  

Reklamvepa

Med Reklamvepa menar vi vepor som sitter på någon våra fastigheter eller på fasadställningar som är resta vid våra fastigheter, men där avsändaren är någon annan aktöer (ofta en kommersiell aktör exempelvis H&M)

På ett antal av våra fastigheter finns infästningar för vepor där vi kan upplåta platsen till andra kommersiella aktörer. Detta hanteras alltid av Fastighetschefen och regleras i ett formellt avtal. Vasakronan ställer vissa krav på det kommersiella budskapet som framförs och har rätt att avböja viss typ av reklam som vi inte anser är förenliga med vårt etiska förhållningssätt eller om det är i direkt konkurrens till någon av våra hyresgäster som sitter i, eller i närheten av fastigheten. Det är varje Fastighetschefs ansvar att teckna avtal. Vid tveksamheter om reklamens innehåll, kontakta Kommunikationsavdelningen. Vasakronan tar bara ansvar för vepor där vi själva är avsändare.

Stockholms stads riktlinjer för skyltar
Avtalsmall uppsättning av vepa DORIS DOK #155221